neděle 1. ledna 2012

Poslušnost ve víře vede k opravdovému hrdinství

Důležitost soudců v dějinách Božího lidu je nezpochybnitelná. Všimněme si, že ze široké škály soudců jsou čtyři, kteří jsou významní pro svou víru. Na první pohled tahle skutečnost není patrná z pouhého čtení v knize Soudců. Avšak jedenáctá kapitola v epištole Židům, která vzdává hold víře, je nám v tom nápomocná. Jednotliví soudci jsou zde uvedeni v následujícím pořadí: Gedeón, Bárak, Samson a Jiftách (v. 32). Co je tak zvláštní na těchto soudcích? Čím jsou výjimeční? Jsou to jejich vlastnosti, dovednosti, odvaha, moudrost, šikovnost, vzhled, osobní charisma? Opak je však pravdou. Nikterá z těchto věcí je nestaví na piedestal slávy. Všichni si byli vědomi svých nedostatků a své veliké odpovědnosti. Všichni pochybují o svých schopnostech a možnostech - výzvy k nápravě jsou nad lidské síly.

Podívejme se teď na jednotlivé „hrdiny víry“ a stručně je charakterizujme: Gedeón vysvobodil Izraelce od jejich utlačovatelů – Midjánců. Bitvu vyhrál s 300 muži. Soudce Bárak prorokoval, že Hospodin vydá Siseru, velitele kanaánské armády do rukou ženy jménem Jáel. Samson byl soudcem, který kromě toho, že měl nadpřirozenou fyzickou sílu, byl v jistých etapách svého života a služby mužem víry. Jiftách projevil takovou víru, že osvobodil Izrael od Amónovců, i když později ale učinil nerozumnou přísahu.

To, co způsobilo, že se jejich jména objevují na stránkách Nového zákona v kapitole, která svědčí o jejich zlomenosti, je poslušnost projevena ve víře. Víra v Boha byla kotvou, na kterou se mohli spolehnout. Soudci nemohli vykonat zmíněné skutky, pokud by nenašli v poslušnosti sílu ve víře.

Doba soudců je v mnohém podobná době dnešní. Bezbožnost ve světě je již natolik zakořeněná a společnost tak prosáklá nemravností, že s ní téměř nedokážeme hnout. Úkoly před nás kladené, jsou nad naší způsobilost - přesto se svrchovaný Bůh k nám obrací, počítá s námi a vyzývá nás k poslušnosti ve víře a ke zcela konkrétním činům.

Sláva patří Bohu, který v zásluhách svého Syna Ježíše Krista „vede naši víru od počátku až do cíle“ (Židům 12,2).

Vladimír Rafaj

Žádné komentáře:

Okomentovat