sobota 7. září 2013

POZNÁVÁME BIBLI: Druhá kniha Královská

Druhá kniha Královská navazuje na knihu první. Děj pokračuje králem Achazjášem v izraelském království a končí událostmi, které vedou k zániku judského království, ke zničení Jeruzaléma a odvedení zajatců do babylonského zajetí. Cílem knihy je podat historické souvislosti izraelského a judského království ve světle dějin spásy. Kniha je plná zajímavých příběhů, událostí a osob, které měly významný duchovní vliv na celkovou kondici národa ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu. Zde mají zcela výjimečné postavení proroci Elijáš a Elíša, kteří hráli důležitou úlohu v kritických chvílích národa - jejich služba byla doprovázena činěním mocných divů a zázraků.

Kniha si všímá počínání králů, z nichž vyvozuje duchovní závěry ve vztahu k Bohu, království, Davidovi a jeho rodu, Jeruzalému, chrámu, prorokům a pohanským národům. Zvláště pak vyzdvihuje snahu judských králů Chizkijáše (Ezechiáše) a Jóšijáše o duchovní reformu a povznesení kulturní úrovně v zemi.

V čem spočívá hodnota knihy? Především v tom, že přehledným způsobem mapuje životy mnoha králů Judska a Izraele a ve většině případů zachycuje míru a účinek Božího jednání vůči nim. Zmíněné období představuje vrchol židovské literatury - přibližně desítka prorockých knih byla napsána právě v tomto období. Namátkou připomenu alespoň některé z nich: Ámos, Ozeáš, Jóel, Izajáš, Micheáš, Nahum, Jeremjáš a další. Kniha je výchozím studijním materiálem pro pochopení těchto proroků a jejich spisů.

Teologické poselství knihy je nadčasové a aplikace je pro dnešek důležitá. Za prvé Bůh je zjevován jako bytost nesmírně shovívavá, milosrdná a spravedlivá, která je rozhodnuta uskutečnit svůj věčný záměr. Za druhé je zde uvedeno, že odmítnutí Božího slova, jež je proroky ohlašováno, v konečném důsledku vede národ do modloslužby a odpadlictví. Za třetí člověk bez pomoci Boží není schopen úspěšně vládnout ani jen sám sobě, natož jiným.

Vladimír Rafaj

Žádné komentáře:

Okomentovat