sobota 7. září 2013

POZNÁVÁME BIBLI: První kniha Královská

První kniha Královská zaznamenává paralelní pohled na dějiny Judska a Izraele (jižního a severního království). Zabývá se časovým údobím 120 let. Historie začíná Davidovou smrtí a sahá až po vládu krále Achaba v izraelském království a krále Jóšafata v judském království. Dějinné souvislosti, zde uvedeny, jsou základem pro činnost Hospodinových proroků, přičemž důležitost jejich služby spočívá v aplikaci biblických principů.

Kniha nabízí dva souběžné cíle: Za prvé předkládá historii založení slavného a sjednoceného království. Za druhé zachycuje události, které vedly k úpadku a rozdělení království do dvou linií.

Poselství je dvojí: 1. Boží království se tyčí nad všechna pozemská království a 2. Králové jsou hodnoceni buď jako zbožní, nebo bezbožní. Děje se to v závislosti na intenzitě jejich vztahu k nebeskému trůnu a odezvě na Boží slovo hovořené prostřednictvím proroků.

Ježíš citoval z této knihy z 10. kapitoly (královna ze Sáby - viz Mt 12,42; L 11,31) a ze 17. kapitoly (vdova ze Sarepty - viz L 4,26).

Kniha je pro křesťany všech dob významným zdrojem cenných historických, kulturních a duchovních sdělení o převládajících poměrech ve starověkém světě. Mnohé v ní obsažené události potvrzují i mimobiblické prameny, které objasnily archeologické vykopávky v Palestině a na Blízkém východě.

Vladimír Rafaj

Žádné komentáře:

Okomentovat