čtvrtek 18. září 2014

Důležité rozhodnutí

Bůh odsoudil starověký Babylón ke zničení, protože se ve velké míře dopouštěl mnoha zvráceností a ukrutností (Iz 13,1-22). Troufalost babylonského království dosáhla vrcholu. Hospodin však zaslibuje, že učiní přítrž pýše opovážlivců a nepravost svévolníků potrestá. Pád velké říše umožnil Židům v zajetí návrat do vlasti. 

Dějiny Izraele jsou přesvědčivým a srozumitelným důkazem neustálých Božích zásahů do života vyvoleného národa. Jsou svědectvím, které ukazuje na Boží rozmanitý charakter. Jeho skutky jsou plné milosrdenství, milosti, pravdy a odpuštění. Izrael byl Hospodinovým svrchovaným činem oddělen od národů světa, aby byl jeho zvláštním dědictvím (Gn 12,1-3; Dt 7,6.7; 10,15; 14,2; 18,5; Iz 41,8.9; 43,10; 49,7). Boží přízeň si nemohl ničím zasloužit. Víra v trojjediného Boha od Izraele vyžadovala, aby svým životem dokazoval vděčnost a oddanost. I přes opakovanou nestabilitu Izraelců Bůh na svém lidu neúnavně pracoval a vedl ho. Hospodin věrně pamatoval na smlouvu, kterou založil na vztahu lásky. On sám se stal původcem tohoto neobyčejného vztahu - zahrnoval je neustálými dobrodiními. Tato láska, kterou ve Starém i v Novém zákoně stále znovu spatřujeme, je příznačná pro Boží skutky. Jeho péče se obzvlášť projevovala vůči slabým, utlačovaným, vdovám, sirotkům a cizincům. 

Čím vice dnes poznáváme Boha a jeho velikou lásku, tím hlouběji také poznáváme jeho neskonalý zájem o veškeré stvoření. Vždyť i příroda svědčí o jeho lásce a „nebesa vypravují o Boží slávě…“ (Ž 19,1-7). Bůh vždy nabízí novou šanci těm, kteří k němu vzhlížejí s nadějí a očekáváním. Otázkou ale zůstává, zdali lidé Bohu dovolí promlouvat do svých každodenních potřeb, zdali jsou ochotni dát Bohu otěže svého života. Rozhodnutí je na každém z nás. Bůh nečiní na nikom násilí, respektuje svobodnou vůli člověka. 

Pane, děkujeme Ti, že jako nebeský Otec vždy děláš to, co je pro nás z dlouhodobého hlediska nejlepší.

středa 10. září 2014

O Boží moci

Prorok Izajáš byl Hospodinem inspirován, aby psal o životě, z něhož bude mít Boží lid radost a užitek. Byl ale také povolán, aby prorocky psal o národech, jež se dostaly do kontaktu či konfliktu s izraelským lidem. Psal o tom, co se stane s těmi, kteří se podíleli na plenění Židů. Běda těm národům! Bůh nepřátelská vojska zničí a Jeruzalém vysvobodí. Je bezmezně milostivý, proto trest bývá často pozdržen, avšak nespravedlnost, zpupnost a bezbožnost bude nakonec souzena. 

Hospodinův rozhodný postoj je patrný ze slov, která promluvil k Izajáši: „Ač burácejí národy jako burácením vod mohutných, až on je okřikne, uprchnou do dáli jako plevy hnané větrem po kopcích, jako chmýří ve vichřici“ (Iz 17,13 B21). Bůh dává na vědomí těm nejmocnějším, že i oni podléhají Nejvyššímu. Boží plány nikdy neztroskotají. Cesta lásky je jediná cesta vedoucí k nápravě. I když je jeho lid uprostřed bouří, On je ochrání a zachová. On shromáždí zahnané a rozptýlené navrátí a vyvýší je mezi všemi národy. Je zde naděje na smíření a přemožení zla a temnoty. Spravedliví se budou těšit z vysvobození a budou žít v pokoji a bezpečí. To je jeden z mnoha nádherných důkazů Boží moci i dnes. 

Kdo se vás dotýká, dotýká se zornice Božího oka (Za 2,12 B21).

pondělí 8. září 2014

Vrchol Boží lásky

Znáš ve svém okolí lidi, kteří se s Bohem doposud osobně nesetkali? Pokud ano, jakou zodpovědnost máš vůči těm, kdo o Boží lásce ještě nevědí nebo si ji neuvědomují? Co můžeš pro ně udělat? Především jim můžeš říct, co na toto téma říká Bible. Bible totiž jasně hovoří, že Bůh bezmezně miluje člověka, a to nejen slovy a sliby, ale také tím, co pro něj prakticky činí. 

V době Starého zákona Bůh dal mnohými způsoby najevo, že svůj lid miloval a odpouštěl mu, i když byl nevěrný. Věděl, že lidé selžou, ale neustále jim nabízel cestu usmíření a vykoupení. „I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna“ (Iz 1,18). 

V novozákonní době nacházíme vrcholný příklad Boží lásky v osobě Syna (J 3,16). Ježíš přišel, aby vytrpěl trest za hříchy všech. Za nezměrnou cenu vydobyl záchranu – zaplatil svým vlastním životem. On se stal tím mužem bolesti, jenž byl na našem místě ukřižován, zemřel a vstal z mrtvých. Smysl jeho příchodu a pozemského života spočíval ve smíření člověka s Bohem (L 19,10; 2K 5,19-21). Svou smrtí otevřel cestu k spravedlnosti a ke spasení. Vyjádřeno slovy apoštola Pavla: „Kristus byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění (Ř 4,25). Nyní máme pokoj s Bohem skrze Pána Ježíše Krista (Ř 5,1)). Boží láska je tak mocná, že snáší lidský hřích, stírá ho a úplně odpouští. 

Pane, tak veliká je Tvá láska k nám. Děkujeme za dar nejvzácnější.