středa 10. září 2014

O Boží moci

Prorok Izajáš byl Hospodinem inspirován, aby psal o životě, z něhož bude mít Boží lid radost a užitek. Byl ale také povolán, aby prorocky psal o národech, jež se dostaly do kontaktu či konfliktu s izraelským lidem. Psal o tom, co se stane s těmi, kteří se podíleli na plenění Židů. Běda těm národům! Bůh nepřátelská vojska zničí a Jeruzalém vysvobodí. Je bezmezně milostivý, proto trest bývá často pozdržen, avšak nespravedlnost, zpupnost a bezbožnost bude nakonec souzena. 

Hospodinův rozhodný postoj je patrný ze slov, která promluvil k Izajáši: „Ač burácejí národy jako burácením vod mohutných, až on je okřikne, uprchnou do dáli jako plevy hnané větrem po kopcích, jako chmýří ve vichřici“ (Iz 17,13 B21). Bůh dává na vědomí těm nejmocnějším, že i oni podléhají Nejvyššímu. Boží plány nikdy neztroskotají. Cesta lásky je jediná cesta vedoucí k nápravě. I když je jeho lid uprostřed bouří, On je ochrání a zachová. On shromáždí zahnané a rozptýlené navrátí a vyvýší je mezi všemi národy. Je zde naděje na smíření a přemožení zla a temnoty. Spravedliví se budou těšit z vysvobození a budou žít v pokoji a bezpečí. To je jeden z mnoha nádherných důkazů Boží moci i dnes. 

Kdo se vás dotýká, dotýká se zornice Božího oka (Za 2,12 B21).

Žádné komentáře:

Okomentovat