pátek 4. března 2011

Vítězství Kristovy krve a moc svědectví

A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. 11 Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.(Zjevení 12,10-11)

Základem naší víry je skutečnost, že smrtí a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista se vykoupení lidstva již uskutečnilo a tím byla úplně zlomená moc zla (12,10). Církev stojí na straně Mesiáše a odolává tomu zlému jen tehdy, když aktivně důvěřuje zmocnění a uschopnění Ducha svatého. V modlitbách přináší Boží lid pravdu a zaslíbení. Nakolik je tento způsob uvažování podle Boží vůle? Satanovi se daří v případě naší nevíry, nevědomosti, lhostejnosti či vlažnosti, nebo bezzubosti a jalovosti v modlitbách. Modlitba je vyjádřením naší víry v Boha a v jeho pravdu. „Zvítězili nad satanem pro krev Beránka a pro slovo svého svědectví.

Krev v Novém zákoně neznamená pouze Ježíšovou fyzickou krev, ale v teologickém smyslu znamená obětní aspekt Kristovy smrti, Božího beránka. Kristova smrt je nejvyšším zjevením Boží lásky. Z historického hlediska Bůh působil a konal způsoby, které jsou nám těžko pochopitelné. Klasickým příkladem je mučednictví. Mučednictví bylo vždy klíčem k velkému růstu církve.

Aktivní a cílevědomé používání Božího slova je cesta k úspěšné obraně proti lžím a podvodům našeho úhlavního nepřítele. Boží slovo se tím pádem stává základem pro naše svědectví. Stavíme se na slib a satan musí prchat. Boží lid má vkročit do zaslíbené země a zaujmout ji i přes nepřátelství a odpor protivníků, kteří se snaží blokovat Boží lid a Boží úmysly. Kristus svou smrtí zabezpečil vítězství, aby ti, kteří byli umučeni, mohli mít účast na jeho slavném vítězství.

Vladimír Rafaj

Žádné komentáře:

Okomentovat